Zápis z valné hromady dne 25.11.2017 v Lékařově Lhotě

Zápis z Valné hromady konané dne 25.11. 2017 v Lékařově Lhotě

 

Přítomní:

Johanka Suchardová

Martin Frélich - pověřen Patrikem Králem

Jiří Mařan

Pavel Bumba

Aleš Sobotka

Zdeněk Ruda

Stanislav Rataj

Alois Schulz – pověřen Jaroslavem Zelenkou, Michalem Sodjou

Jaroslav Obročník

Hynek Vencovský

Petr Záhorka

Kateřina Záhorková

Jan Holub

Václav Čech

Petr Čížek

 

Přítomno 14 řádných členů a jeden přidružený člen. Schůze byla tímto uznána za usnášeníschopnou.

 

 1. Volba předsedy valné hromady

  Na návrh Jaroslava Obročníka jednomyslně zvolen Alois Schulz.

   

 2. Volba členů Rady spolku.

  Mandát trvá Janu Holubovi, Zdeňku Rudovi a Aloisu Schulzovi. Martin Frélich nechce dále prodloužit svůj mandát a Jaroslav Zelenka se svého mandátu zřekl. Do Rady byli navrženi Johanka Suchardová, Stanislav Rataj a Petr Záhorka. Tajným hlasováním byli do Rady zvoleni Johanka Suchardová 10 hlasy a Petr Záhorka 16 hlasy.

  Stanislav Rataj obdržel 8 hlasů. Vzhledem k tomu, že Johanka Suchardová doposud zastávala funkci člena revizní komise, byl místo ní do revizní komise jednomyslně zvolen Hynek Vencovský.

   

 3. Zpráva revizní komise

  Valná hromada vzala na vědomí zprávu revizní komise přednesenou Johankou Suchardovou.

  Ze zprávy vyplývá, že v hospodaření spolku nebyly shledány závady. V současné době disponuje spolek jedním účtem u Fio Bank s aktuálním zůstatkem 37 136,9 Kč. Valnou hromadu informoval Stanislav Rataj o stavu hotovostní pokladny, která nebyla doposud předána Petru Záhorkovi. Valná hromada uložila Stanislavu Ratajovi předat hotovostní pokladnu do správy Petru Záhorkovi do 31.12. 2017.

   

 4. Stanovení cílů dalšího fungování ATL

  Po diskuzi se valná hromada shodla na tom, že ATL naplňuje své poslání ve smyslu stanov, je třeba více zaměřit na pořádaní osvětových a vzdělávacích akcí zaměřených na tradiční lukostřelbu a lukařství.

   

 5. Chod webových stránek

  Po diskuzi se valná hromada shodla na tom, že je třeba svolat schůzku zainteresovaných ohledně správy a podoby webu. Schůzku zorganizuje do 31.12. 2017 Alois Schulz.

  Valná hromada uložila Václavu Čechovi úpravy variabilních symbolů v seznamu členů, pro platbu příspěvku na příští sezónu do 27.11. 2017.

   

 6. Možnost reklam na stránkách na stránkách a výměna odkazů

  VH uložila Janu Holubovi předložit do 30.6. 2018 Radě spolku návrh na zapracování reklam a odkazů na webové stránky lukostrelec.cz

   

 7. Ceny pro vítěze Lukostřelecké ligy 2018 a jejich financování

  Jednomyslně schválen stejný způsob financování jako v roce 2017. Pro dospělé budou z prostředků ATL hrazeny diplomy a ev. medaile. Ceny pro děti a dorost budou hrazené v rozsahu diplomy, ev. medaile a věcné ceny, v přibližných hodnotách 1200,- kč pro vítěze, 800,- a 500,- pro další místa. Dále budou pro soutěžící v dětské kategorii zakoupeny upomínkové předměty.

   

 8. Stanovení začátku a konce sezóny

  Valná hromada jednomyslně odsouhlasila návrh začátku a konce lukostřelecké sezóny ATL.

  Každá sezóna bude začínat 1.10 a končit 30.9. Sezóna pro rok 2018 tedy již začala 1.10. 2017.

   

 9. Návrhy na úpravy stanov spolku

  Valná se unesla na těchto změnách stanov:

 • v bodě 4 Struktura spolku bude zrušen bod 4.4

 • v bodě 5 Orgány spolku bude doplněno do bodu 5.1.2. ve znění: Přítomni řádní členové mohou být pověřeni plnou mocí nejvýše jedním nepřítomným řádným členem.

 • v bodě 5.1.7. bude doplněn bod ve znění: Rozhoduje o zániku řádného a přidruženého členství v ATL

 • v bodě 5.2.5. vyjmout „ a místopředsedy.“

 • v bodě 5.2.7. vyjmout „rozhoduje o vyloučení členů.“

 • do bodu 6.3.3. doplnit bod „řádní členové jsou povinni se podílet na činnosti spolku.“

 

 

 1. Informování členů o činnosti Rady

  Valná hromada ukládá Radě, aby se smyslu stanov informovala členy o všech svých rozhodnutích.

   

 2. Bezpečné oblečení

  Valná hromada se usnesla, že do pravidel pro pořádání Lukostřelecké ligy a turnajů bude vložen bod o doporučení pro pořadatele, aby vyžadovali po střelcích oděv s jasně viditelnými prvky.

   

 3. Ženské kategorie v Lukostřelecké lize

  Valná hromada se usnesla, že od sezóny 2018 bude zavedena v loveckém luku ženská kategorie.

  Valná hromada pověřila Johanku Suchardovou, aby tuto skutečnost oznámila na lukostřelci.cz do 31.12. 2017

  Valná hromada pověřila Zdeňka Rudu výrobou putovní ceny pro tuto kategorii do 30.4.2018

   

 4. Zrušení LL pro děti do 12 let

  Návrh na zrušení LL pro děti do 12 let nebyl valnou hromadou přijat.

  Případná úprava hodnocení a případná úprava věkových kategorií dětské ligy bude projednána v internetové diskuzi, jejímž vedením byl pověřen Petr Záhorka. Závěr z této diskuze bude oznámen nejpozději do 31.12. 2017.

 5. Jihočeský pohár 2018

  Valná hromada se usnesla, že pořadatelé turnajů pořádaných pouze pro dorost a děti budou osvobozeni od placení příspěvku na pojistné.

  Valná hromada odsouhlasila, že finanční podpora Jihočeského poháru bude stejná jako v letošním roce.

 6. Závěr a ukončení valné hromady.

 

Zápis vypracovali: Alois Schulz, Kateřina Záhorková

Ověřil: Petr Záhorka

 

 

 

 

 

 

 

Zápis vypracovali: Alois Schulz, Kateřina Záhorková

Ověřil: