Zápis z Valné hromady v Lékařově Lhotě 4.2.2022

Zápis z valné hromady Asociace tradiční lukostřelby konané dne 4. února 2022 v Lékařově Lhotě

Řádní členové, přítomní při zahájení v 17.30 hod:

 

 

Johanka Suchardová

Kateřina Záhorková

Petr Záhorka

Alois Schulz

Petr Čížek

Hynek Vencovský

Aleš Sobotka

Zdeněk Ruda

Od 18. 30 hod  Tomáš Pollak

Od 19.00 hod  Jan Holub

Přítomní přidružení členové:

Eva Dobešová

 

 

1. Zahájení

Předsedkyně Rady ATL přivítala zúčastněné, konstatovala, že v době zahájení bylo přítomno 8 řádných členů a jeden přidružený člen a že čtyři z nepřítomných řádných členů delegovali své hlasy Johance Suchardové, Aloisi Schulzovi, Petru Čížkovi a Zdeňku Rudovi. Schůze byla tímto uznána za usnášeníschopnou.

Předsedkyně rady vyslovila poděkování Aleši Sobotkovi za soustavnou každodenní práci na čištění stránek Lukostřelce.cz., a Petru Vlčkovi za převzetí práce na stránkách lukostřelce.

 

2. Volba předsedy valné hromady

Na základě podaného návrhu byl desíti hlasy zvolen předsedajícím schůze Alois Schulz, který se svými dvěma hlasy hlasování zdržel.

Zapisovatelkou byla, se svým svolením, určena Eva Dobešová.

 

3. Zpráva revizní komise

Valná hromada vzala 12 hlasy na vědomí zprávu revizní komise přednesenou členem revizní komise Hynkem Vencovským. Zpráva neshledala v hospodaření  ATL  ani v souvisejících činnostech závady.

Zpráva je uložena v sídle spolku

 

4. Zpráva o početním stavu členské základny ATL

Předsedkyně Rady konstatovala, že současnosti má ATL celkem  114 členů, z toho 15 řádných, 30 dětí a 17 dorostenců a dorostenek, což je oproti minulým dvěma rokům přibližně polovina.

K tomuto bodu se rozvinula diskuse o platnosti a zániku přidruženého a řádného členství.

V této souvislosti rozhodla valná hromada 12 hlasy o úpravě ustanovení  článků 5.1.7. a 6.5.1 stanov a doplnění stanov o podmínky členství  vázané na placení členských příspěvků.

Návrhem textu úpravy Stanov a způsobu zveřejnění předloží do konce dubna 2022 Hynek Vencovský ve spolupráci s Petrem Čížkem a Aloisem Schulzem.

 

5. Kontrola úkolů z VH 2019

V 18 hodin 20 minut se na schůzi dostavil omluvený řádný člen Tomáš Pollak, čímž se celkový počet hlasů zvýšil ze dvanácti na 13. Tuto okolnost vzala VH na vědomí.

Bod č. 4 VH 2019 nebyl splněn ani na úrovni návrhu. Valná hromada neshledala důvod, aby se úkol znovu revokoval a úkol v plném rozsahu jednohlasně ruší.

Valná hromada konstatovala, že bod č. 6. VH 2019, Kontrola luků při registraci na turnajích ATL byl sice řádně začleněn do Pokynů pro pořadatele turnajů ale jeho znění se zatím nepodařilo všude aplikovat v praxi.

Úkol z bodu č. 14. VH 2019 nebyl splněn ani na úrovni návrhu. Valná hromada však považuje tento úkol (http /https) za důležitý a proto pověřuje Petra Vlčka zjištěním potřebných údajů a podkladů k zabezpečení webových stránek ATL a informováním Rady ATL o možnostech realizace a jejích přibližných nákladech do 30. dubna 2022. Schváleno 13 hlasy.

 

6. Rekapitulace rozhodnutí Rady ATL od poslední VH

Valná hromada vzala na vědomí přehled rozhodnutí přednesený Hynkem Vencovským.

K rozhodnutí Rady ze 7. května 2021 navrhnul Alois Schulz ke schválení usnesení v tomto znění:

Valná hromada vzala na vědomí rozhodnutí rady o pořízení medailí pro všechny ligové vítěze (první tři místa ve všech kategoriích) počínaje jejich vyhlášením v tomto roce (2022). Valná hromada bere na vědomí zrušení věcných cen pro vítěze dětských a dorosteneckých kategorií (pro kategorie dospělých dosud ceny pořizovány nebyly). Financování diplomů pro všechny kategorie a upomínkových předmětů pro děti zúčastněné při vyhlašování zůstává tak, jak bylo stanoveno VH z roku 2018 a 2019. Valná hromada rozhodla, že výše finančních prostředků na pořízení medailí pro vítěze všech ligových kategorií nepřesáhne výdaje na dosavadní pořizování  věcných cen pro dětské a dorostenecké kategorie.

Usnesení bylo schváleno 13 hlasy

 

7. Volba členů revizní komise

V 19 hodin se na schůzi dostavil omluvený řádný člen Jan Holub a převzal zpět svůj hlas delegovaný Johance Suchardové. Tuto okolnost vzala VH na vědomí.

Valná hromada konstatovala, že mandáty orgánů spolků byly v ČR prodlouženy v souvislosti s protiepidemiologickými opatřeními. VH se přesto rozhodla, že provede řádnou volbu členů revizní komise, kterým již skončil nebo končí řádný mandát.

K volbě byli navrženi Kateřina Záhorková a Hynek Vencovský, kteří byli zvoleni 13 hlasy, 1 se zdržel.

V této souvislosti byl Hynek Vencovský pověřen vypracováním návrhu změny Stanov  - změnit pevně stanovený počtu členů RK ze 3 na „alespoň 2“. Termín do konce Dubna 2022.

 

8. Volba členů Rady ATL

VH se dále rozhodla, že provede řádnou volbu členů Rady ATL, kterým již skončil nebo končí řádný mandát.

K volbě byli navrženi Johanka Suchardová, Jan Holub, Petr Záhorka, Zdeněk Ruda a Alois Schulz.

Rada byla v tomto složení zvolena 13 hlasy. Mandáty členů rady i revizní komise jsou platné do roku 2025.       

 

9. Změna v zařazování do věkových kategorií Ligy ATL podle ročníku narození

Návrh na změnu, který podal  Jan Holub, byl po krátkém projednání stažen autorem z jednání.

 

10. Návrh na změnu v hodnocení Jihočeského poháru dětí a dorostu

Byl projednán návrh Jana Holuba, aby se výsledky Jihočeského Poháru nezapočítávaly do Lukostřelecké ligy ATL.

Návrh byl projednán a valná hromada se usnesla 13 hlasy na tom, že Jihočeský pohár nebude již nadále ucelená soutěž s vlastním konečným vyhlašováním a napříště budou veškeré dětské a dorostenecké turnaje pořádány jednotlivě s možností zařazení do Ligy ATL.

 

11. Návrh na znovuzavedení možnosti elektronického jednání valné hromady

Valná hromada projednala návrh Stanislava Rataje doplnit znovu do stanov bod "VH může být uskutečněna také elektronickou nebo kombinovanou formou".

Návrh byl projednán a poté proběhlo hlasování. 3 hlasy pro a 10 hlasy proti byl návrh zamítnut.

 

12. Razítko ATL

Valná hromada vzala na vědomí pořízení razítka ATL v malém a velkém provedení pro potřeby turnajů, vyhlašování ligy apod. Po diskusi valná hromada rozhodla, že malé razítko bude v držení členů revizní komise a razítko velké v držení členů Rady ATL. Razítka nesmějí být předávána jiným, než těmto určeným osobám. Schváleno 13 hlasy.

 

13. Projednání atypického formátu turnajů ATL

Valná hromada projednala návrh Petra Čížka na zachování možnosti pořádat turnaje v atypickém formátu ze závažných organizačních důvodů. Po diskusi VH rozhodla ponechat i nadále v platnosti rozhodnutí Rady ze 7. května 2021 v pozměněném znění a uložila Aloisi Schulzovi ve spolupráci s Petrem Čížkem vypracovat do konce února 2021 návrh.

14. Různé

Jan Holub informoval VH o rozhodnutí Václava Čecha vzdát se řádného členství v ATL. VH vzala tuto skutečnost na vědomí.

Hynek Vencovský požádal Radu o informování řádných členů o záměrech Rady.

Johanka Suchardová dala k diskusi a zvážení možnost pořádat náhradní VH v případě nedostatečné účasti již po několika hodinách od zrušení usnášeníneschopné  VH.

Valná hromada projednala návrh Tomáše Pollaka na stanovení každoročního pevného termínu konání VH. Po diskusi Valná hromada rozhodla ponechat dosavadní způsob stanovování termínu konání.

Proběhla diskuse o návrhu Jana Holuba na pořízení upomínkových předmětů ATL.

Valná hromada projednala přetrvávající neuspokojivou situaci v administrativních právech k webu ATL. Konstatovala, že Václav Čech dosud zřejmě nezamezil přístup neoprávněným osobám. Dále není jasné, zda Petr Vlček disponuje všemi právy administrátora. Valná hromada pověřila Aleše Sobotku, aby s Petrem Vlčkem projednali všechny tyto a související otázky a informovali o tom do konce dubna 2022 Radu ATL.

V Lékařově Lhotě dne 4. února 2022

Zapsali Eva Dobešová a Alois Schulz

Ověřila Kateřina Záhorková