Stanovy

Stanovy zapsaného spolku Asociace tradiční lukostřelby ČR - Lukostřelec.cz, z.s.


 

1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

1.1. Název spolku zní: Asociace tradiční lukostřelby ČR - Lukostřelec.cz, z.s. (dále jen „spolek“ či „ATL ČR“).

1.2. Sídlem spolku je: Lékařova Lhota 3, 373 48 Sedlec

1.3. Spolek může používat rovněž zkratku "ATL ČR" nebo jen "Lukostřelec.cz". V mezinárodním styku používá název "Czech Traditional Archery Association" a zkratku CZTAA.

1.4. Spolek vzniká jako dobrovolná, výběrová, kulturně-společenská, zájmová a politicky nezávislá organizace, sdružující příznivce lukostřelby, střelby z kuše a výrobce lukostřeleckého vybavení.

2. ÚČELEM A POSLÁNÍM SPOLKU JE:

2.1. Propagace a podpora všech forem lukostřelby, zejména pak lukostřelby tradiční.

2.2. Realizace společných soutěží, seminářů, tréninků a setkávání členů spolku a dalších příznivců lukostřelby.

2.3. Studium historických pramenů, dobových technik výroby lukostřeleckého vybavení a autentických střeleckých technik.

2.4. ATL ČR je kontaktním orgánem v České republice pro Světovou asociaci tradiční lukostřelby (World Traditional Archery Association - WOTAA).

3. DALŠÍMI ČINNOSTMI SPOLKU JSOU:

3.1. Vytváření ekonomické základny pro plnění svého poslání.

3.2. Provoz internetového portálu www.lukostrelec.cz pro zajištění výměny informací mezi členy spolku i širší veřejností.

3.3. Organizace činností k získání prostředků z reklamy a od sponzorů spolku.

3.4. Zabezpečování soutěží, historických slavností a dalších souvisejících akcí.

3.5. Pořádání a účast na lukostřeleckých soutěžích. Případný zisk z činnosti spolku a veškeré další příjmy spolku lze použít pouze pro spolkovou činnost včetně správy spolku.

3.6. Zprostředkování výuky, exhibičních vystoupení s charitativním účelem nebo za účelem své propagace členům spolku.

3.7. Spolek nevyvíjí činnost za účelem dosažení zisku

4. STRUKTURA SPOLKU

4.1. Spolek má právní subjektivitu, nabývá majetek do svého vlastnictví, prostřednictvím rady a jejího předsedy může uzavírat smlouvy s dalšími právními subjekty.

4.2. Nejvyšším orgánem spolku je valná hromada členů (dále jen VH).

4.3. V čele spolku stojí rada sdružení. Rada je statutárním orgánem spolku.

4.4. Členy spolku jsou jednotlivé fyzické osoby.

4.5. Na činnost Rady dohlíží revizní komise.

5. ORGÁNY SPOLKU

5.1. Valná hromada

5.1.1. VH je nejvyšším orgánem spolku.

5.1.2. VH je usnášeníschopná při účasti nejméně 1/2 řádných členů spolku starších 18 - ti let. Ke schválení předložených návrhů je třeba nadpoloviční většiny přítomných členů. Do počtu přítomných členů se započítávají i hlasy získané zastupováním jiného člena na základě plné moci a do celkového počtu řádných členů se nezapočtou členové, kteří se účasti na tomto zasedání VH písemně zřeknou. Přítomni řádní členové mohou být pověřeni plnou mocí nejvýše jedním nepřítomným řádným členem.

5.1.3. Účast nebo neúčast přidružených členů nemá na usnášeníschopnost VH vliv. Přidružení členové mají na VH pouze hlas poradní a nemohou se účastnit voleb ani hlasování.

5.1.4. Nesejde-li se usnášeníschopná VH, svolá rada do 15 dnů náhradní VH, jejíž termín, místo a forma konání budou zveřejněny podle stejných pravidel jako pro řádnou VH, přičemž náhradní valná hromada se musí konat do šesti týdnů ode dne, na který byla valná hromada předtím svolána. Náhradní VH může jednat jen o záležitostech zařazených na pořad předchozí VH. Tato VH je usnášeníschopná za účasti libovolného počtu členů.

5.1.5. VH svolává rada spolku nejméně jednou ročně s přesahem maximálně dvou měsíců. Rada má za povinnost svolat VH kdykoliv, požádá-li o to alespoň 1/3 všech členů nebo revizní komise spolku. V tomto případě je rada povinna svolat VH nejpozději do třiceti dnů.


 

5.1.6. VH se svolává nejméně 7 dní předem oznámením na WWW serveru spolku a rozesláním informace všem členům spolku elektronickou poštou (pokud tuto člen písemně sdělil radě spolku).

Součástí oznámení je i návrh programu.

5.1.7. VH má tyto výlučné pravomoci:

 • rozhoduje o zániku spolku, jeho názvu a zaměření činnosti spolku a případném majetkoprávním vypořádání - v těchto bodech je nutný souhlas 2/3 přítomných členů

 • rozhoduje o zániku řádného a přidruženého členství v ATL

 • volí členy rady spolku a revizní komise

 • odvolává členy rady a revizní komise

 • rozhoduje o členství spolku v jiných organizacích

 • schvaluje stanovy a jejich změny

 • schvaluje případné další dokumenty (organizační řád spolku)

 • schvaluje rozpočet spolku a zprávu o hospodaření

 • odsouhlasuje výši a splatnost členských příspěvků na návrh rady

5.1.8. VH rozhoduje o všech dalších věcech, které si vyhradí k rozhodování.

5.1.9. Člen může doručit radě své rozhodnutí o zřeknutí se účasti na zasedání VH. V takovém případě se snižuje kvóta pro usnášení schopnost VH.

5.1.10. VH zahájí pověřený člen rady.

5.1.11. VH nejprve zvolí předsedu VH a ověřovatele a poté po případném doplnění odsouhlasí program VH.

5.1.12. Jednání VH jsou neveřejná. Rada do 30 dnů ode dne konání zajistí vyhotovení zápisu z jednání, který spolupodepíše zvolený ověřovatel. Tento zápis je následně dán k dispozici všem členům spolku na svém internetovém portálu (viz. 3.2.)

5.2. Rada spolku

5.2.1. Rada je kolektivním statutárním orgánem spolku. Rozhodnutí rady jsou pro členy závazná.

5.2.2. Rada je vždy pětičlenná, v jejím čele stojí předseda.

5.2.3. Každý člen rady je oprávněn jednat a podepisovat samostatně jménem spolku.

5.2.4. Člen rady je volen na 3 roky.

5.2.5. Po každé volbě nových členů rady si rada na svém prvním jednání zvolí svého předsedu.

5.2.6. Rada rozhoduje o všech záležitostech, pokud nejsou stanovami svěřeny do působnosti VH nebo pokud si je VH nevyhradí k rozhodování.

5.2.7. Rada zejména:

 • schvaluje návrhy na činnost spolku a zabezpečuje plnění činnosti spolku v souladu se stanovami

 • zabezpečuje plnění usnesení a jiných rozhodnutí VH

 • vede seznam členů

 • v odůvodněných případech je oprávněna rozhodnout o vypsání mimořádných členských příspěvků v průběhu roku s určením jejich výše. VH může toto rozhodnutí změnit.

5.2.8. Rada se schází minimálně 1x za čtvrt roku. Schůzka rady může být realizována rovněž prostřednictvím moderních komunikačních technologií (internet, videokonference apod.).

5.2.9. Z každé schůzky rady je pověřeným členem rady do 14 dnů vyhotoven zápis, který je dán členům spolku k dispozici elektronickou formou.

5.3. Revizní komise

5.3.1 Revizní komise dohlíží, jsou-li záležitosti spolku řádně vedeny a vykonává-li spolek činnost v souladu se stanovami a právními předpisy.

5.3.2 V rozsahu působnosti kontrolní komise může její pověřený člen nahlížet do dokladů spolku a požadovat od členů dalších orgánů spolku vysvětlení k jednotlivým záležitostem.

5.3.3. Revizní komise je tříčlenná.

5.3.4 Členové revizní komise jsou voleni valnou hromadou na 3 roky.

6. ČLENSTVÍ, PRÁVA A POVINNOSTI ČLENŮ

6.1. Členství

6.1.1. Členy Spolku se mohou stát fyzické osoby. O přijetí člena rozhoduje rada spolku na základě písemné přihlášky. Členství vzniká rozhodnutím rady spolku o přijetí člena.

6.1.2. Spolek vede seznam svých členů. Zápisy a výmazy v tomto seznamu provádí rada spolku.

6.1.3. Seznam členů je přístupný všem členům Spolku

6.2. Druhy členství

6.2. 1. Členství může být řádné nebo přidružené.

6.2.2. S řádným členstvím jsou spojena veškerá práva a povinnosti stanovená těmito stanovami a právními předpisy. Přidružení členové mohou vykonávat veškerá práva a povinnosti stanovené těmito stanovami a právními předpisy, s výjimkou hlasovacího a volebního práva na zasedání Valné hromady Spolku a práva navrhovat své zástupce do orgánů Spolku.

6.2.3. Přidruženým členem se stává každý nový člen spolku. O řádné členství lze požádat písemnou formou na adresu spolku, nebo osobně během VH spolku.

6.3. Práva a povinnosti členů Spolku

6.3.1. Řádní členové mají zejména právo:

 • podílet se dle svých osobních schopností na činnosti Spolku

 • volit a být voleni do orgánů Spolku za předpokladu plné svéprávnosti

 • hlasovat na Valné hromadě Spolku

 • účastnit se soutěží pořádaných Spolkem

 • navrhovat své zástupce do orgánů Spolku

 • využívat všech služeb poskytovaných Spolkem a jím zřízenými subjekty

 • podávat návrhy všem orgánům Spolku a obracet se na ně se svými připomínkami.

6.3.2. Přidružení členové spolku mají zejména právo:

 • podílet se dle svých osobních schopností na činnosti Spolku

 • účastnit se soutěží pořádaných Spolkem

 • využívat všech služeb poskytovaných Spolkem a jím zřízenými subjekty

 • podávat návrhy všem orgánům Spolku a obracet se na ně se svými připomínkami.

6.3.3. Povinnosti členů Spolku jsou zejména:

 • dodržovat stanovy a vnitřní předpisy Spolku

 • řídit se při výkonu sportovní činnosti vnitřními předpisy a pravidly vydanými Spolkem

 • řádně hradit stanovené příspěvky a další finanční povinnosti vyplývající z rozhodnutí a usnesení orgánů Spolku, smluv a vnitřních předpisů Spolku.

 • řádní členové jsou povinni se podílet na činnosti spolku.

6.4. Členství ve Spolku zaniká:

 • vyloučením, pro porušení povinností stanovených v těchto stanovách (6.3.)

 • vystoupením

 • úmrtím člena

6.5. Vyloučení člena ze Spolku

6.5.1. Členství ve Spolku zaniká podle těchto stanov (6.4.) okamžikem rozhodnutí rady spolku o jeho vyloučení.

6.5.2. Vyloučený člen může do patnácti dnů od doručení rozhodnutí rady spolku v písemné formě navrhnout, aby rozhodnutí o jeho vyloučení přezkoumala Revizní komise. Revizní komise zruší rozhodnutí o vyloučení člena, odporuje-li vyloučení zákonu nebo těmto stanovám.

6.6. Vystoupení člena ze Spolku

6.6.1. Člen Spolku může vystoupit ze Spolku v případě, že tento svůj záměr oznámí radě spolku.

6.6.2. Vystoupení člena je účinné dnem oznámení o vystoupení radě spolku.


 

7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Znění těchto Stanov bylo schváleno členskou schůzí konanou dne 25.11.2017, jejíž konání je potvrzeno zápisem ze dne 25.11.2017

 

Znění těchto stanov je účinné od 25.11.2017