Zápis z valné hromady 18.3. 2017 v Kokoříně

Zápis z valné hromady ATL ČR - Lukostřelec.cz, z.s.

Datum a místo konání: 18. 3. 2017
Autocamp Kokořín (GPS: N 50°26′05 E 14°34′53)

Přítomni:
Bumba Pavel
Čech Václav
Frélich Martin 
Holub Jan
Král Patrik (zastoupen PM M.Frélichem) 
Obročník Jaroslav
Rataj Stanislav(zastoupen PM A. Schulzem)
Ruda Zdeněk (zastoupen PM M.Frélichem) 
Schulz Alois 
Suchardová Johanka 
Štol Josef (zastoupen PM M.Frélichem)
Vencovský Hynek
Záhorka Petr
Záhorková Kateřina
Zelenka Jaroslav (zastoupen PM A. Schulzem)

Přítomno 10 členů, 5 členů zastoupeno PM, celkový počet řádných členů 15. 
Přítomno nebo zastoupeno 15 členů, tj. 100% - VH je tímto usnášeníschopná.

Program:
1. Volba členů rady sdružení. 
2. Volba členů revizní komise. 
3. Zpráva o hospodaření, zpráva RK a převedení pokladny na P. Záhorku. 
4. Přijímání nových řádných členů a ukončení řádného členství neaktivních členů ATL. 
5. Stanovení cílů dalšího fungování ATL. 
6. Chod webových stránek a spuštění nového fóra. 
7. Možnost reklam na stránkách, potažmo propagace a výměna odkazů na webech. 
8. Zavedení paušální platby za pojištění na závodech. 
9. Ceny pro vítěze ligy. 
10. Kategorie dřevostřílející luk
11. Způsob zveřejnění aktuálních členů ATL
12. Přihlašovací formulář na turnaje
13. Platba za tvorbu nových stránek lukostrecec.cz a diskuzního fóra
1) Volba členů rady sdružení
Skončil mandát Stanislavu Ratajovi. Ten se rozhodl znovu nekandidovat a dát příležitost někomu dalšímu. Následně byl jednomyslně zvolen Alois Schulz. Do rady byli dále zvoleni Jaroslav Zelenka a Zdeněk Ruda. Oba zvoleni jednomyslně. Rada se tedy nově sestává z těchto členů: 
Jaroslav Zelenka – mandát do roku 2020, Zdeněk Ruda – mandát do roku 2020, Alois Schulz – mandát do roku 2020, Martin Frélich – mandát do roku 2017, Jan Holub – mandát do roku 2018.

2. Volba členů revizní komise
Mandát skončil reviznímu komisaři Patriku Královi a již nebude na jeho přání obnoven. Mandát přetrvává Johance Suchardové (mandát do 2020) a Kateřině Záhorkové (mandát do 2019).

3. Zpráva o hospodaření, zpráva RK a převedení pokladny na P. Záhorku 
J. Suchardová přečetla zprávu revizní komise, je přílohou tohoto zápisu. Zpráva byla vzata členskou základnou na vědomí a bylo vyjádřeno poděkování za precizní zpracování revize. VH na doporučení RK odsouhlasila zrušení účtu u Reiffensen Bank do 2 měsíců od konání VH. Účet zruší M. Frélich. Vlastnictví účtu u Fio banky, bude převedeno ze S. Rataje na M. Frélicha. Petr Záhorka obdrží dispoziční právo na účet ATL a vyzvedne si veškeré účetní materiály od S. Rataje.

4. Přijímání nových řádných členů a ukončení řádného členství neaktivních členů ATL
Účastníci VH potvrdili verdikt rady o přijetí nových řádných členů – Václava Čecha, Kateřiny Záhorkové a Jaroslava Obročníka. Zároveň VH vzala na vědomí zrušení řádného členství u Jakuba Ečra, Kláry Vargové a Petry Ratajové pro neplacení členských příspěvků a neúčast na dění v ATL. Následně přijali žádosti Aleše Sobotky a Jiřího Mařana o řádné členství v ATL. Oběma žádostem bylo vyhověno 14 hlasy, Josef Štol se zdržel hlasování.

5. Stanovení cílů dalšího fungování ATL
VH a řádní členové si dávají za úkol najít vhodného mezinárodního partnera pro ATL.

6. Chod webových stránek a spuštění nového fóra
Do 18. dubna 2017 se uzamkne staré fórum a od té doby bude v provozu pouze fórum nové (V. Čech)
Všichni členové, jak řádní, tak přidružení, budou vyzváni článkem na úvodní straně webu o přeregistrování do nového fóra (J. Suchardová)


7. Možnost reklam na stránkách, potažmo propagace a výměna odkazů na webech
VH pověřila J. Holuba o kontaktování prodejců a výrobců lukostřeleckého vybavení s nabídkou výměny odkazů na webových stránkách.

8. Zavedení paušální platby za pojištění na závodech
VH odsouhlasila zavedení paušálního poplatku 300Kč za závod jako pojištění akce tam, kde je ATL uvedena jako spolupořadatel nebo pořadatel. Dále VH zvyšuje poplatek za členství v ATL na 200Kč po uplynutí řádného termínu15.4. 2017.

9. Ceny pro vítěze ligy 
VH na návrh J. Suchardové odsouhlasila zakoupení cen pro vítěze Lukostřelecké ligy dětí a dorostu ve výši přibližně 1200Kč pro vítěze, 800Kč pro druhé místo a 500 Kč pro třetí místo, a to v obou kategoriích, celkem 5000,- Kč. Dále zakoupení, popřípadě vyrobení nějaké maličkosti na památku pro všechny soutěžící v dětské kategorii.

10. Kategorie dřevostřílející luk
A Schulz navrhl změnu názvu na Luk s dřevěným šípem. Návrh byl jednomyslně přijat. Dále VH iniciovala diskuzi o budoucnosti této kategorie v Lukostřelecké lize na novém fóru.

11. Způsob zveřejnění aktuálních členů ATL
V. Čech zveřejní seznam členů ATL rozdělený na řádné a přidružené. J. Suchardová napíše článek na úvodní stránku o tom, že kdo nebude mít zaplacený příspěvek 100 Kč do 15. 4., se stane členem až po zaplacení členského příspěvku 200,- Kč. 

12. Přihlašovací formulář na turnaje
Na návrh J. Zelenky byla projednána podoba stávajícího univerzálního přihlašovacího formuláře a jeho možné modifikace. Ty ovšem nejsou dle V. Čecha programátorsky reálné. Pořadatelům turnajů stále zůstává možnost využít vlastní přihlašovací formulář.

13. Platba za tvorbu nových stránek lukostrecec.cz a diskuzního fóra
VH schválila úhradu 10 000Kč pro V. Čecha za IT služby při tvorbě a vedení nových webových stránek a diskuzního fóra.

Zápis VH provedl: Jan Holub

Ověření výsledků hlasování: Martin Frélich 

Dne: 18.3.2017 v Autocampu Kokořín

Podepsáni:
Mgr. Jan Holub, Martin Frélich

Celý zápis ke stažení ZDE