Zápis z Valné hromady v Lékařově Lhotě 22.11.2019

 

Zápis z Valné hromady ATL

 konané dne 22.11. 2019 v Lékařově Lhotě

 

 

 

Přítomni: 

Johanka Suchardová

Hynek Vencovský

Alois Schulz

Kateřina Záhorková

Petr Čížek

Aleš Sobotka

Petr Záhorka

Zdeněk Ruda

Jan Holub

Václav Čech

Tomáš Pollak

Kristýna Šestáková

Jiří Buřval

Stanislav Rataj

Alena Ratajová

 

Přítomno 11 řádných členů a 4 přidružení členové. Dva nepřítomní řádní členové pověřili svým hlasem Petra Záhorku a Aloise Schulze. Schůze byla tímto uznána za usnášeníschopnou. 

 

Na návrh Petra Záhorky byl jednomyslně zvolen předsedou VH Alois Schulz.

 

1. Schválení programu

po doplnění programu VH o bod 12 byl program jednomyslně schválen. 

 

2. Sestavení kalendáře akcí

VH vytvořila kalendář turnajů na další rok.

VH znovu schválila jednohlasně, že zveřejnění propozic a přihlašování na turnaje budou umožněny pořadatelům až po zaplacení příspěvku na pojištění.

 

3. Zpráva revizní komise

VH vzala na vědomí zprávu revizní komise, která je přílohou tohoto zápisu.

 

4. Způsob zveřejňování turnajů

VH pověřila Jiřího Buřvala, Tomáše Pollaka, Václava Čecha a Johanku Suchardovou vypracováním návrhu pokynu k ujednocení propozic pro pořadatele.

Termín: 31.1.2020

 

5. Změny v ligových bodovačkách

VH schválila návrh Johanky Suchardové na úpravu ligových bodovaček pro příští sezónu 2020. 

 

Termín: 15. 12. 2019

 

6. Kontrola luků při registraci na turnajích

VH schválila osmi hlasy návrh na zavedení kontroly lukostřeleckého vybavení za účelem správného zařazení do kategorií při registraci na turnajích. 

Povinnost kontroly bude doplněna do pokynů pro pořadatele. Rovněž bude do pokynů zavedeno doporučení pro pořadatele vystavit viditelně přehled kategorií luků u registrace. 

Pověřen Alois Schulz, termín 15. 12. 2019

 

7. Vysílání delegátů ATL na turnaje

VH potvrdila vysílání delegátů ATL na turnaje pořádané pod záštitou ATL za účelem kontroly bezpečnosti a připravenosti ligových disciplín. Koordinací této činnosti byl na vlastní žádost pověřen Zdeněk Ruda.

 

Stanislav Rataj byl pověřen vypracováním návrhu kontrolního listu pro tento účel. 

Termín: 15.1.2020

 

Kontrolní list bude také uveden v pokynech pro pořadatele. 

 

8. Zvážení problematických turnajů

VH projednala a přijala osmi hlasy návrh na podmínečné pozastavení zaštítění ATL turnaje Skalanské vejce s tím, že pořadatelé turnaje budou písemně osloveni, a na turnaj bude vysláno více delegátů ATL s pověřením kontroly bezpečnosti a připravenosti ligových disciplín. Zároveň budou zájemci o turnaj o této okolnosti informováni. 

 

9. Zákaz rozdělování skupin a individuální účasti střelců na turnajích

VH přijala jednohlasně návrh zákazu rozdělování skupin a individuální účasti střelců na turnajích. Výjimka může být povolena pořadatelem v odůvodněných případech. 

Toto ustanovení bude doplněno do pravidel Lukostřelecké ligy ATL. Pověřen Alois Schulz, termím15.12. 2019

 

10. Schválení příspěvku na Jihočeský pohár

VH bylo schváleno financování cen pro vítěze Jihočeského poháru pro děti a dorost pro rok 2020 částkou ve výši 2000 Kč.

 

11. Požívání alkoholu během střelby na turnajích ATL

VH  projednala a schválila návrh upozorňovat střelce a pořadatele, že střelba pod vlivem alkoholu a omamných látek je protizákonná a může mít vliv na neplnění pojistné smlouvy ATL. Toto upozornění bude zahrnuto do pokynů pro pořadatele.

 

12. Rozdělení kategorie dorost

VH schválila sedmi hlasy rozdělení kategorie dorost na dvě kategorie podle pohlaví. Toto platí již pro stávající sezónu. 

 

13. Zvýšení příspěvku na ceny v Lukostřelecké lize pro dorost

VH schválila zvýšení finančního příspěvku pro nové dvě kategorie dorostu v odpovídající výši. 

 

14. Diskuze a různé

Na žádost Tomáše Pollaka jej přijala VH za řádného člena ATL. Zároveň vzala na vědomí ukončení řádného členství Jaroslava Obročníka na vlastní žádost. 

 

VH projednala návrh Jiřího Buřvala na zlepšení zabezpečení webu lukostrelec.cz a pověřila tímto Jiřího Buřvala, Václava Čecha, Stanislava Rataje a Hynka Vencovského vytvořením návrhu a jeho provedením.

Termín: 31.1. 2020

 

 

 

vypracoval: Alois Schulz, Kateřina Záhorková

 

ověřil: Hynek Vencovský, Johanka Suchardová

 

23.11.2019 Lékařova Lhota