Zápis z valné hromady 17.11. 2018 v Lékařově Lhotě

Zápis z Valné hromady konané dne 17.11. 2018 v Lékařově Lhotě

 

Přítomni:

Johanka Suchardová

Hynek Vencovský

Alois Schulz

Kateřina Záhorková

Petr Čížek

Aleš Sobotka

Petr Záhorka

Aleš Kubelka

Zdeněk Ruda

Jan Holub

Václav Čech

Jaroslav Obročník

 

Přítomno 11 řádných členů a jeden přidružený člen. Dva nepřítomní řádní členové pověřili svým hlasem Zdeňka Rudu a Aloise Schulze. Schůze byla tímto uznána za usnášeníschopnou.

Na návrh Kateřiny Záhorkové byl jednomyslně pověřen vedením VH Alois Schulz.

Valná hromada vzala na vědomí zprávu revizní komise přednesenou Hynkem Vencovským. Ze zprávy vyplývá, že v hospodaření spolku nebyly shledány závady.

V současné době disponuje spolek jedním účtem u Fio Banky s aktuálním zůstatkem 54 777,90 Kč. V hotovostní pokladně je zůstatek 4 393,-. Pohledávka evidovaná ke dni 17.11 je 300,- Kč za pojištění turnaje Rejvíz 2018.


 

Valná hromada vzala na vědomí, že na vlastní žádost ukončili řádné členství Jaroslav Zelenka a Josef Štol. Volbou byl obnoven mandát členu rady Janu Holubovi a člence revizní komise Kateřině Záhorkové

 

Valná hromada rozhodla, že platby příspěvku na pojištění ATL (300 Kč) budou realizovány prostřednictvím faktury po zveřejnění turnaje v kalendáři akcí. Pověřen tímto byl Petr Záhorka, Termín byl stanoven do konce ledna 2019.

VH stanovila výši členských příspěvků od sezóny 2019 takto: dospělí a dorost 100,- Kč, děti 50,- Kč. Příspěvky musí být zaplaceny do 31. ledna 2019. Toto rozhodnutí bude včas zveřejněno na stránkách lukostřelec.cz a tímto byla pověřena Johanka Suchardová, termín: 15.12.2018

Valná hromada schválila stejný způsob financování cen pro vítěze LL jako v roce 2018. Pro dospělé budou z prostředků ATL hrazeny diplomy a ev. medaile. Ceny pro děti a dorost budou hrazené v rozsahu diplomy, ev. medaile a věcné ceny, v přibližných hodnotách 1200,- kč pro vítěze, 800,- a 500,- pro další místa. Dále budou pro soutěžící v dětské kategorii Lukostřelecké ligy zakoupeny upomínkové předměty v celkové hodnotě 4000,-

Dále bylo schváleno financování cen pro vítěze Jihočeského poháru pro děti a dorost pro rok 2019 ve výši 2000,-

Valná hromada stanovila doporučenou maximální výši startovného pro pořadatele turnajů pod záštitou ATL na 400,- Kč včetně oběda. Doporučení bude uveřejněno v pokynech pro pořadatele. Odpovídá: Alois Schulz, termín 15.12. 2018

Rada byla pověřena Valnou hromadou, aby i nadále zabezpečovala kontrolu úrovně připravenosti ligových disciplín na turnajích pořádaných pod záštitou ATL


 

Valná hromada schválila předběžný kalendář turnajů na rok 2019. Doplnění dalších turnajů do kalendáře podléhá schválení radou.

Valná hromada schválila zavedení věkových kategorií podle ročníků narození a pro sezónu 2019 schválila rozdělení do kategorií následovně. Střelci narození do roku 2000 jsou zařazeni do kategorie dospělí, střelci narození v letech 2001 až 2005 včetně jsou zařazeni do kategorie dorost a střelci narození v roce 2006 a mladší jsou zařazeni v kategorii děti.

 

Valná hromada projednala žádost Aleše Kubelky o řádné členství, v průběhu jednání Aleš Kubelka vlastní žádost stáhl. Valná hromada pověřila radu ATL, aby oslovila Jiřího Mařana ohledně pokračování jeho řádného členství.
 

Valná hromada pověřila řádné členy Petra Čížka a Václava Čecha, aby připravili radě ke schválení podobu odkazu na stránky proluk.cz na stránkách lukostřelec.cz. Toto bude dále sloužit jako vzor pro zařazování dalších odkazů. Termín: 31.12.2018

Valná hromada zhodnotila změny v kategoriích LL a změny v bodování dětské ligy v uplynulém roce. Změny byly vyhodnoceny jako přínosné.

 

Valná hromada projednala návrh Víta Kubelky na obnovení kategorie dlouhý luk. Tento návrh nebyl přijat a valná hromada schválila ponechání stávající podoby Lukostřelecké ligy i pro další sezónu.
 

Valná hromada hlasováním rozhodla, že na turnajích pod záštitou ATL a zařazených do Lukostřelecké ligy musí být zařazeny všechny disciplíny Lukostřelecké ligy.
 

Valná hromada uložila Václavu Čechovi přidělit práva Alešovi Sobotkovi potřebná pro správu portálu lukostřelec.cz, odstranit označení uživatelů fóra „člen ATL“ a otevřít členské fórum pro všechny zaregistrované. Termín: 30.11.2018

 

Valná hromada projednala návrh Stanislava Rataje ohledně přednostní rezervace na turnajích ATL a tento návrh hlasováním zamítla. Také projednala návrh Aleše Sobotky o jednotném čase spouštění přihlašování na turnaje a tento návrh rovněž hlasováním zamítla.
 

Zapsali: Alois Schulz, Kateřina Záhorková

Ověřil: Hynek Vencovský